ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. A képző intézmény neve és címe: KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (székhely: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.) /a továbbiakban Képző/

1.2. Felnőttképzési engedélyszám: [E-001460/2016]

1.3. Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitva tartása: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15. 
nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 8-13 óráig. Az előírt nyitva tartástól történő eltérésről a www.mdakft.hu honlapon
tájékozódhatnak az érdeklődők.

1.4. Internetes elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.5. Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.; Tel.:(1)210-9721, www.kormanyhivatalok.hu/hu/pest

1.6. ÁSZF elérhetősége: http://mdakft.hu/index.php/nyomtatvanyok/aszf

 

2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok

2.1. 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet

2.2. 56/2013. (XII.4.) NGM rendelet

2.3. 58/2013 (XII.13.) NGM rendelet

2.4. 59/2013 (XII.13.) NGM rendelet

2.5. 14/2014 (III.31.) NGM rendelet

2.6. 16/2014. (IV.4.) NGM rendelet


 

3. A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

3.1. A képzésen való részvétel feltételeit elsősorban az adott képzésre vonatkozó, a felügyeleti szerv által engedélyezett képzési programok, illetve szakmai-
és vizsgakövetelmények szabályozzák. A képzési programok az ügyfélszolgálatokon nyomtatott formában elérhetőek, a szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon folyamatosan aktualizált állapotban találhatók. A szakmai és vizsgakövetelményekre a Képző intézménynek nincs közvetlen befolyása,
így az azokon alapuló képzési programokban meghatározott képzési struktúra nem módosítható a tanfolyami résztvevői igények szerint.

3.2. A szakmai előírások mellett a Képző elvárja a tanfolyami résztvevőtől, hogy az oktatási alkalmakon olyan mentális- és fizikai állapotban jelenjen meg,
amellyel nem zavarja az oktatás folyamatát, illetve a többi résztvevő részéről a szolgáltatás zavartalan igénybe vételét. Amennyiben a tanfolyami résztvevő
viselkedésével akadályozza az oktatót a képzésben, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, úgy az oktató vagy a tanfolyamszervező felszólítására köteles az oktatás helyszínét elhagyni.

3.3. A tanfolyamok csak a felnőttképzési szerződésben foglaltakkal összhangban rendezett képzési díj megfizetése mellett látogathatók. A 45 napot meghaladó díjtartozás esetén a résztvevő eltiltható a tanfolyami foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig.

3.4. Jelentkezés a tanfolyamra

3.4.1. A képzésre jelentkező a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott kötelezően megadandó adatokat köteles a Képző rendelkezésére bocsátani.

3.4.2. A képzésre jelentkező az általa a Képző rendelkezésére bocsátott adatokat tartalmazó Jelentkezési lapot az azon szereplő adatok ellenőrzése után köteles kézjegyével ellátni. A jelentkezési lapon lévő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles Képzőt 8 napon belül írásban értesíteni. Ennek elmaradása esetén
a bekövetkező esetleges károkért Képzőt semmiféle felelősség nem terheli.

3.4.3. A képzésre jelentkező a Képző felszólítására köteles a tanfolyamon való részvételhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat eredeti példányban
a tanfolyamszervezőnek bemutatni, aki arról másolatot készít, és hitelesíti a dokumentumot. Az így keletkezett személyi anyagot a képző jelen ÁSZF 9. pontjának
megfelelően kezeli. A leadandó dokumentumok Képzőhöz való eljuttatása a résztvevő kötelessége és felelőssége, Képző külön felszólítása nélkül is.
A dokumentumok leadására személyesen a tanfolyam-látogatások alkalmával, illetve az ügyfélszolgálatokon nyílik lehetőség. Elektronikusan, postai úton elküldött másolatokat a Képző nem köteles elfogadni.

3.4.4. A külföldön szerzett bizonyítvány/oklevél esetében hiteles fordítást tudunk csak elfogadni. Hiteles fordításnak minősül (2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján):
• az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
• a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
• a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
• az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [fenti törvény 28. §. (1) bekezdése] joga szerint.

3.4.5. A tanfolyamra érkező jelentkezések elfogadása során elsősorban a szerződés aláírásának ténye meghatározó. Létszámkorlát túllépése esetén a jelentkezés időpontja meghatározó, mely adat a Képző nyilvántartásaiban rögzítve van, visszakereshető, módosíthatatlan adat. Amennyiben valamely jelentkezés elfogadásának eredményeként az adott képzés maximális létszámát a jelentkezők száma meghaladná, Képző nem köteles elfogadni a jelentkezést.

3.4.6. A képzésre jelentkezés önmagában nem teremt kötelezettséget a jelentkező számára. Csak és kizárólag a felnőttképzési szerződés aláírása kötelezi
a résztvevőt díjfizetésre, illetve adatok, dokumentumok benyújtására, a Képzővel történő együttműködésre.

3.4.7. A képzésre jelentkező érdeklődését megerősítheti, vagy lemondhatja a képzés kezdését megelőző, a Képző általi megkeresésekre (írásbeli, telefonos) reagálva.

 

4. A felnőttképzési szerződés

4.1. A Képző a tanfolyamon részt vevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A szerződés megfelel a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
13. §-ban foglaltaknak.

4.2. A Képző a tanfolyamon részt vevő előzetes tudásszintjének beszámításával határozza meg a képzés időtartamát és ezzel összefüggésben a képzés díját.

4.3. A Képző a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésére, értékelésére modulzáró vizsgák letételének lehetőségét biztosítja.
A képző jogosult a sikertelen, vagy elmulasztott modulzáró vizsgákért külön eljárási díjat felszámítani, mely díjakat köteles a www.mdakft.hu oldalon közzétenni,
és az ott szereplő adatokat folyamatosan aktualizálni.

4.4. Sikertelen modulzáró vizsgának számít az is, ha a képzésben résztvevő a kijelölt modulzáró vizsga időpontban távol marad, illetőleg határidőre
nem teljesíti a modulzáró vizsgák követelményeit. Az érvényes modulzáró igazolásokról a Képző modulzáró igazolást állít ki. A modulzáró igazolást
Képző a résztvevő külön kérésére kiadja.

4.5. A képzés órarendje a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan melléklete. Az órarend-változtatás jogát a Képző fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, ha az oktatási tevékenység minőségének biztosítására
csak ez a lehetőség adott.

4.6. A Képző a képzést követően egy szakmai vizsgaalkalom megszervezésére köteles a képzési csoport számára.

4.7. A felnőttképzési szerződés felmondása, illetve az elállással kapcsolatos lehetőségek

4.7.1. Képző jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben
• Amennyiben a tanfolyami résztvevő az oktatási díj megfizetésével több, mint 75 napon túli késedelembe esik és többszöri felszólításra sem hajnalandó
  azt rendezni.

4.7.2. Tanfolyami résztvevő jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben
• Amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a tanfolyamot nem tudja, vagy nem kívánja folytatni
• Amennyiben a tanfolyami oktatással szemben minőségi kifogással él – a kifogást Képző az ÁSZF 8. pontjában szabályozott panaszkezelési eljárás
  szerint kezeli.
• Amennyiben a tanfolyamszervezéssel szemben minőségi kifogással él – a kifogást Képző az ÁSZF 8. pontjában szabályozott panaszkezelési eljárás
  szerint kezeli.

4.7.3. A felnőttképzési szerződés felmondása
• Résztvevő részéről: a tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződéstől való elállására vonatkozó írásos kérelmet nyújt be az KKM Oktatási
  és Rekreációs Kft. ügyvezetője felé.
• A résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról történő kimaradási szándéka esetében elállási szándékát kizárólag a következő értesítési eljárás
  alkalmazásával jelezheti érvényesen és joghatályosan: Az elállásról szóló ajánlott-tértivevényes postai küldemény eljuttatása a következő címre:
  Szíjgyártó Beáta ügyvezető, KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft., 1016 Budapest, Bérc utca 13-15. A fenti értesítési mód elmaradása nem minősül
  sem a szerződéstől való joghatályos elállásnak, sem pedig érvényesen előterjesztett felmondásnak, így az értesítési mód elmaradása esetén
  a felnőttképzési szerződés továbbra is hatályos marad annak minden következményével.

4.7.4. A tanfolyamról való kimaradás esetén a kérelem kézhezvételének időpontjára, egyúttal az elállás, illetve felmondás dátumára az elállásról,
illetve felmondásról szóló ajánlott-tértivevényes postai küldemény átvételének időpontja az irányadó.

4.7.5. Tanfolyami elállás, illetve felmondás esetén Képző elszámolást készít. A tanfolyami elszámolás tartalmazza az elállás, illetve felmondás
4.7.4. pontban jelzett időpontjáig számított részarányos képzési díj mellett a képzés hátralévő díja havi időarányos részének 50%-ával megegyező bánatpénznek az összegét. Résztvevő az elállás közlésétől számított 8 napon belüli megfizetésével jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, illetve
ha tanulmányait már megkezdte, azt felmondani. Az elállás joghatályossá válásának feltétele továbbá a részarányos díj és a bánatpénz megfizetése
az elállási nyilatkozat megküldésétől számított 8 banki napig bezárólag, ennek hiányában az elállásra vonatkozó nyilatkozat nem lép hatályba.

 

5. A képzési szolgáltatások díjának kiegyenlítése

5.1. Díjfizetési módok

5.1.1. Tanfolyami résztvevő a képzés díját az alábbi módok bármelyikének igénybevételével kiegyenlítheti, az egyes díjtételek díjfizetési módszereit szabadon megválaszthatja, módosíthatja:
• készpénzzel az 1.2 pontban részletezett ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben
• banki átutalással a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra
• banki készpénzes befizetéssel, a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra

5.2. Díjvisszafizetés, túlfizetés visszautalásának feltételei

5.2.1. Tanfolyami elszámolást követően, amennyiben az elszámolás a résztvevő számára visszafizetendő egyenleget mutat, a résztvevő köteles írásban rendelkezni a visszafizetendő összeg rendeltetési bankszámlája adatainak megadásával. Ugyanez az eljárás érvényes abban az esetben, ha a résztvevő véletlenül teljesített befizetést, illetve az oktatás díját már teljes egészében rendezte, mégis befizetést teljesített (túlfizetés). Képző túlfizetést automatikusan, résztvevő rendelkezése nélkül nem utal vissza.

5.2.2. A visszafizetések főszabály szerint átutalással történnek.

 

6. Kártérítési felelősség

A felnőttképzési intézmény tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény kötelezett azzal, hogy a képző intézmény és a résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő
által befizetett képzési díj összegét. A felnőttoktatási intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben, ha a teljesítés jogi ellehetetlenülése következik be a vonatkozó jogszabályi környezet esetleges változása miatt.

 

7. Vizsgaszervezés

7.1. A Képző köteles a képzést követően egy alkalom komplex szakmai vizsga, valamint további egy alkalommal javító/pótló vizsga megszervezésére.

7.2. Komplex szakmai vizsga a képzés befejezését követő 1 éven belül tehető.

7.3. Jelentkezés szakmai vizsgára: A szakmai vizsgára csak az jelentkezhet, aki az adott szakképesítés esetében az alábbi feltételeket teljesítette.
Amennyiben a képzést követően a Képző által a képzési csoport részére biztosított vizsgalehetőséget a résztvevő nem kívánja igénybe venni, arról írásban lemondani köteles.

7.3.1. Feltételek:
• Képzési díj részarányos befizetése.
• A vizsgadíj befizetése.
• Vizsgára jelentkezési lap kitöltése és leadása a vizsgaközpont által megadott jelentkezési határidőig.
• A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott előképzettséget igazoló bizonyítványok másolatának leadása. A külföldön szerzett bizonyítvány/oklevél
  esetében hiteles fordítást tudunk csak elfogadni
• Gyakorlati / egészségügyi igazolások leadása, abban az esetben, ha a szakmai és vizsgakövetelmény előírja.
• Felmentési kérelmek írásban történő benyújtása a vizsgaközpont részére. A kérelmekhez a résztvevő csatolni köteles a végzettséget igazoló
  bizonyítvány(ok), dokumentumok hiteles másolatát! A jelentkezési határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket a Képzőnek nem áll módjában
  elbírálni!
• A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok érvénytelenek, erről a jelentkezőnek külön értesítést nem küldünk.

7.3.2. A vizsgára jelentkezés érvénytelen, ha:
• a jelentkezési lap nincs aláírva,
• a jelentkezési lap határidőn túl érkezett,
• nem lehet azonosítani a vizsgázó kilétét,
• a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelölte, hogy miből szándékozik vizsgázni,
• a vizsgához szükséges előképzettséget igazoló bizonyítványok/egyéb dokumentumok hiányoznak

7.3.3. Szakmai vizsgára jelentkezés módja:
• Személyesen az ügyfélszolgálaton, illetve a tanfolyam szervezőjénél leadott jelentkezési lappal.
• Postai úton tértivevényes levélben megküldött jelentkezési lappal az KKM Oktatási és Rekreációs Kft. címén a meghatározott határidőre történő
  beérkezéssel.
• A szakmai vizsgára történő jelentkezés megrendelésnek minősül, abban az esetben is fizetési kötelezettséggel jár, ha a vizsgára jelentkező
nem vesz részt a vizsgán!

7.3.4. A szakmai vizsga megkezdésének feltétele:
• A szakmai vizsgára jelentkezés összes feltételének teljesítése.
• Modulzáró vizsgák teljesítése.
• Érvényes személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély bemutatása.
• Előképzettséget igazoló eredeti bizonyítvány(ok) bemutatása.

7.3.5. A szakmai vizsga lebonyolítása
• Az írásbeli vizsgatevékenység
     – A vizsgázók a vizsgatevékenységek során csak a központilag kiadott feladatlapokon, illetve a megoldáshoz, mellékszámításokhoz a vizsgaszervező
        intézmény által biztosított lapokon dolgozhatnak.
     – A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét.
     – A dolgozatokat kék tollal olvashatóan, áttekinthető formában kell elkészíteni. A megoldás során csak a megengedett segédeszközöket lehet használni.
     – A számolást igénylő feladatoknál a vizsgázó kizárólag kézi számológépet használhat.
     – A vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgázó a helységet csak indokolt esetben hagyhatja el. A vizsgázók közül egyidejűleg csak egy vizsgázó mehet ki.
        A helyiséget elhagyó vizsgázónak a vizsgadolgozatát át kell adnia a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét ráírja.
     – Az írásbeli feladatok befejezése után a vizsgázó a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, a felhasznált és üres kiegészítő lapokat együtt átadja
        a felügyelő tanárnak.
     – Azt a vizsgázót, aki a vizsgán meg nem engedett segédeszközt használ, vagy idegen segítséget vesz igénybe, vagy a vizsga rendjét zavarja,
        a felügyelő tanár vagy a vizsgabizottság bármely tagja a vizsga folytatásától eltilthatja.
     – Ha a vizsgázó elkésik, a vizsga megkezdésének engedélyezéséről a vizsgabizottság dönt.
• Gyakorlati vizsgatevékenység
     – A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai vizsga jellegének megfelelő öltözetben, illetve eszközökkel kezdhető meg.
     – A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak.
• Szóbeli vizsgatevékenység
     – A szóbeli vizsgatevékenységen a vizsgázó központilag összeállított vizsgakérdések alapján ad számot tudásáról.
     – A tételsorokat a vizsgatevékenységek időpontjai előtt, legkésőbb 30 nappal a jelöltek rendelkezésére kell bocsátani. A tételek megtalálhatók
        a www.nive.hu oldalon.
     – A szóbeli vizsgatevékenység rendjét a vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság ismerteti a megjelentekkel.
     – A szóbeli tételeket a vizsgázók húzzák. A vizsgázó feleletének vázlatát csak a Képző bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti, amelyen fel kell tüntetni
        a nevét, majd azt a vizsgatevékenység után le kell adnia.

7.3.6. A szakmai vizsga iratai
• Sikeres szakmai vizsga után a vizsgázó az adott szakképesítést igazoló bizonyítványt kap.
• Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról írásbeli kérelemre – a törzslap alapján – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal másodlatot
  állít ki. A másodlat kiállításáért adminisztrációs díjat kell fizetni.
• A megszerzett szakképesítést igazoló bizonyítványról a vizsgázó kérésére az KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. Europass bizonyítvány kiegészítő lapot állít ki,
  melyért térítési díjat kell fizetni.

7.4. Javító vizsga: a szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak,

7.4.1. aki sikertelen vizsgát tett,

7.4.2. aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,

7.4.3. akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.

7.5. Távolmaradás a szakmai vizsgáról – pótlóvizsga: ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte,
de befejezni nem tudta, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legfeljebb a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le.

7.6. A teljes vizsga megismétlése esetén a teljes vizsgadíj fizetendő, egyéb esetben a pótlóvizsga díjának megállapítása egyénileg történik.

7.7. A szakmai vizsga lemondása: a szakmai vizsgára történő jelentkezés megrendelésnek minősül, abban az esetben is fizetési kötelezettséggel jár,
ha a vizsgára jelentkező nem vesz részt a vizsgán. A vizsgázónak a következő vizsgára jelentkezéskor egyénileg megállapított pótlóvizsga díjat kell fizetnie.

 

8. Panaszkezelési eljárás

8.1. Panasz fogalma: A képzési tevékenységgel vagy azzal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, reklamáció, amelyet a résztvevő haladéktalanul, de legfeljebb a felmerüléstől számított 8 napon belül írásban közölt a képzővel, és amely fakadhat a képzés nem szerződésszerű teljesítéséből, az ügyfélszolgálat nem megfelelő minőségi működéséből, annak működési üteméből, továbbá a nem szakszerű, pontos tájékoztatásából. Fenti feltételektől eltérő bejelentéseket képző nem köteles panaszként, minőségi kifogásként kezelni.

8.2. Panasz: Névvel és címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó észrevétel, beadvány.

8.3. Panaszfelvevő: oktatási igazgató, munkatárs

8.4. Panasz felvétele: írásban az ügyfélszolgálaton, írásban postai úton, írásban e-mailen

8.5. Panasz dokumentálása
• Azonnal rendezett panaszokról nem szükséges jegyzőkönyvet vezetni.
• Amennyiben a panasz kezelése azonnal nem oldható meg, panaszfelvételi lapot kell kitölteni.
• Egyéb dokumentum, irat megléte esetén – az ügyfél által átadott egyéb dokumentumokat érintően is – azt is dokumentálni kell az irat másolatának
  csatolásával.
• Minden az intézményhez írásban érkező panaszt regisztrálni kell a panasznyilvántartó adatlapon.

8.6. Panaszkezelés: a panaszt felvevő elsőként saját hatáskörében törekszik a panasz megoldására. Amennyiben ez nem sikerül, a panasz tényéről, körülményéről tájékoztatja a szakmai vezetőt. A szakmai vezető a panasz jogossága esetén jogosult az ok elhárításával kapcsolatosan intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni.

8.7. Panasz kivizsgálása: A kivizsgálás időtartama az ügyfél panasz bejelentésétől/a panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. A panasz elutasítása esetén az ügyfelet 15 napon belül írásban értesíteni kell, e válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az ügyet 15 nap alatt le kell zárni a panasz rendezésével és az ügyfél írásbeli tájékoztatásával együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a panasz kezelése 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfelet a panasz bejelentésétől/beérkezésétől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy az ügye intézés alatt van, és tájékoztatni az ügykezelés várható időtartamáról.

 

9. Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelési elvek kialakítása során Képző arra volt tekintettel, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben megfogalmazott és rögzítésre került kötelező erejű jogi normáknak. Képző visszavonhatatlan és általános körben érvényes kötelezettséget vállal arra,
hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és figyelemfelkeltő módon egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a felhasználó figyelmét
az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet emellett tájékoztatja az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez a felhasználók előzetes és írásos hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

Budapest, 2016. augusztus 1.

 

Szíjgyártó Beáta
KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.
ügyvezető